Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej regulaminem, wprowadza się w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin dotyczy portalu internetowego działającego pod adresem https://zdrowekolano.pl/, zwanego dalej portalem.
 3. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na portalu. Użytkownik zgadza się na wprowadzone i opublikowane zmiany regulaminu poprzez korzystanie z portalu.
 4. Portal może wymagać okresowego wyłączenia w całości lub w części, w tym zaprzestania świadczenia usług wskazanych w § 2 ust. 1 w razie konieczności prowadzenia prac serwisowych lub podobnych.
 5. Na potrzeby regulaminu, poprzez usługodawcę należy rozumieć Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Szymon Kujawiak Sp. K. przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, NIP: 781-20-29-173, telefon: +48 61 679 11 29, e-mail: info@zdrowekolano.pl., a przez usługobiorcę lub użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 6. W zakresie wykonywania zawodu lekarza przez usługodawcę zastosowanie mają, oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, także zasady etyki zawodowej w formie Kodeksu Etyki Lekarskiej, którego aktualna treść dostępna jest chociażby na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Z wykorzystaniem portalu świadczone są następujące usługi:
  1. bloga,
  2. zapoznania się z innymi treściami i materiałami,
  3. wtyczki Facebook, Instagram oraz YouTube,
  4. formularza kontaktowego w zakładce kontakt,
  5. wstępnej kwalifikacji do operacji/zabiegu.
 2. Korzystanie z usług portalu wymaga dostępu do Internetu oraz przeglądarki umożliwiającej odczyt portalu.

§ 3 Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje:
  1. w przypadku usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. a) – z momentem kliknięcia w konkretny artykuł blogowy lub zakładkę blogową,
  2. w przypadku usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. b) – z momentem kliknięcia w daną treść lub rozpoczęcia zapoznania się z nią w inny sposób,
  3. w przypadku usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. c) – z momentem kliknięcia we wtyczkę Facebook, Instagram lub YouTube,
  4. w przypadku usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. d) – z momentem rozpoczęcia wprowadzania danych do formularza kontaktowego,
  5. w przypadku usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. e) – z momentem skutecznego dokonania płatności przez użytkownika za usługę „wstępnej kwalifikacji”. Usługodawca potwierdza, przynajmniej mailowo, zawarcie tej umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi wstępnej kwalifikacji do operacji/zabiegu.
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) – d) w każdym czasie bez podania, co pozostaje bez wpływu na inne umowy zawarte przez strony.
 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanej w zakresie usług wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) – d) jest bezpłatne.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) – d) równoznaczne jest z żądaniem jej natychmiastowego rozwiązania.
 5. Usługodawca może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazaną w § 2 ust. 1 lit. a) – d) w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu lub w przypadku konieczności wykonania prac serwisowych bądź podobnych.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. e) wiąże się z obowiązkiem zapłaty po stronie użytkownika. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi określona zostaje najpóźniej w chwili wyrażenia przez usługobiorcę woli związania się umową na tę usługę. Usługodawca może stosować tzw. „kody promocyjne”, które powodują obniżenie wynagrodzenia w zakresie przewidzianym daną promocją.
 7. Zapłata wynagrodzenia, o którym stanowi ust. 6 następuje z wykorzystaniem mechanizmu płatności tzw. szybkich przelewów lub płatności kartą płatniczą (usługi płatnicze) dostarczanej przez profesjonalny podmiot.
 8. Za prawidłowe działanie usługi płatniczej odpowiada profesjonalny podmiot ją dostarczający.
 9. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. e), najpóźniej w chwili wyrażenia przez użytkownika woli związania tą umową, usługodawca informuje użytkownika w sposób jasny i zrozumiały adekwatnie do art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w § 2 ust. 1 lit. e) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 11. Dla wykonania tego uprawnienia wystarczające jest, by przed upływem terminu 14 dni użytkownik wysłał listownie lub mailowo usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od danej umowy. Po otrzymaniu oświadczenia użytkownika, usługodawca niezwłocznie potwierdza, przynajmniej mailowo, otrzymanie tego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkuje niezwłocznym obowiązkiem zwrotu przez usługodawcę zapłaconego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 11.
 11. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, o czym stanowi ust. 10, w przypadku, gdy usługa zostanie z pełni wykonana za wyraźną zgodą użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez usługodawcę, użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy. W przypadku jednak, gdy usługa nie zostanie w pełni wykonana, a użytkownik w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to obowiązek zapłaty przez niego za spełnione przez usługodawcę świadczenie dotyczy wykonanej części świadczenia (proporcjonalnie do wykonanej części usługi, z uwzględnieniem umówionego wynagrodzenia). Ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona użytkownikowi niezwłocznie.
 12. Użytkownik może także złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu (rozwiązaniu) umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. e), przy czym po jej zawarciu zastosowanie w takim przypadku znajdują ogólne zasady wynikające z przepisów o zleceniu zawarte w Kodeksie cywilnym.
 13. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na podany w koncie adres e-mail.

§ 4 Zachowania zakazane i wyłączenia

 1. Zakazane jest w szczególności: korzystanie z portalu niezgodnie z regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem bądź zasadami współżycia społecznego, korzystanie z portalu celem rozpowszechniania niemoralnych, w tym obraźliwych lub ksenofobicznych treści, korzystanie z portalu celem promocji lub reklamy własnych usług bądź towarów albo rozsyłania informacji handlowych, kopiowanie lub w jakikolwiek inny sposób utrwalanie bądź rozpowszechnianie artykułów blogowych lub innej treści bez pisemnej lub mailowej zgody usługodawcy, powoływanie się lub rozpowszechnianie artykułów blogowych bez wskazania źródła lub autora.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zachowanie użytkowników oraz osób trzecich, niezależnie od innych wyłączeń prawem przewidzianych. Usługodawca nie odpowiada również za funkcjonalność Facebook’a, Instagram’a lub YouTube’a.
 3. Wszelkie treści, w tym blogowe, nie stanowią jakiejkolwiek formy udzielania świadczeń zdrowotnych i nie mogą być podstawą odpowiedzialności usługodawcy.

§ 5 Reklamacja

 1. Użytkownik może w każdej chwili złożyć mailową reklamację dotyczącą usług wskazanych w § 2 ust. 1. Reklamację można wysłać na adres e-mailowy usługodawcy wskazany w § 1 ust. 5 lub na adres e-mailowy znajdujący się na portalu w zakładce „kontakt”.
 2. W celu złożenia reklamacji użytkownik powinien w treści maila wskazać problem oraz dane umożliwiające identyfikację użytkownika oraz udzielenie odpowiedzi (konieczne jest podanie przynajmniej adresu e-mail).
 3. Reklamację usługodawca rozpatruje w terminie 14 dni, przesyłając użytkownikowi odpowiedź drogą e-mailową. Brak odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za zasadną.
 4. Reklamacja może być także złożona na piśmie, chociażby za pośrednictwem przesyłki listowej na adres wskazany w § 1 ust. 5. W takim przypadku użytkownik powinien w treści pisma wskazać dane, o których stanowi ust. 2. Przy czym zamiast adresu e-mailowego użytkownik może wskazać zwykły adres do doręczeń. Tak złożona reklamacja będzie rozpatrzona wedle ust. 3, przy czym odpowiedź zostanie przesłana mailowo albo na piśmie, zależnie od podanych przez użytkownika danych w reklamacji.
 5. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy wykonanej w całości albo częściowo usługi wstępnej kwalifikacji do operacji/zabiegu, to termin jej rozpatrzenia wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie oraz Unii Europejskiej. Właściwymi sądami są polskie sądy powszechne.
 3. Ochronę danych osobowych reguluje polityka prywatności oraz polityka ochrony danych osobowych.